• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej www.enzomuratore.com (dalej Serwis), w tym rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 2017.06.24 (Dz.U.2017.1219).
 2. Usługodawcą jest właściciel i operator Serwisu Agnieszka Paprocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wadan Agnieszka Paprocka NIP 060578040 ul. Okopowa 5
  20-022 Lublin email: kontakt@enzomuratore.com
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się …
 • 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące usługi:
  • sprzedaż kawy,
  • sprzedaż akcesoriów do kawy,
 2. Za pośrednictwem Serwisu umowy zawierane są w języku polskim.
 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Windows, MacOS, iOS, Android z aktualną przeglądarką Chrome, Firefox, Safari.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu ponoszą Użytkownicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 3. Wszystkie materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne zawarte w Serwisie, jak również wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub jego parterów biznesowych.
 • 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG
 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie na własny, niekomercyjny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zaakceptowania Regulaminu. Założenie konta jest fakultatywne.
 5. W przypadku założenia konta każdy Użytkownik może korzystać z jednego nicku (loginu).
 • 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I PŁATNOŚCI
 1. Korzystanie Usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania go.
 2. Podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych.
 3. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia Usługodawca potwierdza drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika zamówienia
 4. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Użytkownika wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem §2 ust 8 poniżej) oraz kosztów dostawy.
 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Cenami obowiązującymi, są ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Usługodawcy.
 7. Koszty wysyłki pokrywa Użytkownik.
 8. Serwis oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa i Paypal. W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Użytkownicy.
 9. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.
 10. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 11. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Użytkownika do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.
 • 6 REKLAMACJE I USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, a także pytania dotyczące korzystania z nich należy kierować drogą mailową na adres kontakt@enzomuratore.com
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dokładny opis powodu reklamacji oraz nick lub adres email Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia Usługodawca zwróci się do Użytkownika drogą mailową o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku nabycia produktów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownicy mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez Użytkownika osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Użytkownik może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Użytkownik może wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na Serwisie. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy. Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym Użytkownik posłużył się podczas pierwotnej transakcji, chyba że zostanie jednoznacznie uzgodniony inny środek płatności. Usługodawca może natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Użytkownika do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Użytkownik przedstawi dowód, że produkt został wysłany do Usługodawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Użytkownik z kolei ma obowiązek odesłać Usługodawcy lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszt zwrotu przesyłki ponosi Użytkownik. Użytkownicy odpowiadają za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik chce odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.
 • – Adresat: Wadan Paprocka Agnieszka
 • – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • – Adres konsumenta(-ów)
 • – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data
 1. (*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Wadan Paprocka Agnieszka, ul.Staszica 1, 20-082 Lublin e-mail: kontakt@enzomuratore.com
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika jedynie za zawinione przez Usługodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie sług objętych umową.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawdziwych informacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkownika, a które uniemożliwiając lub ograniczają korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.2018